เกี่ยวกับเรา

วิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียน

ทีมวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตร 9 สามารถตรวจสอบและออกใบรับรอง ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีได้อย่างถูกต้อง พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภาคอีสาน

ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดภาคอีสาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าลดราคา

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 19 จังหวัด ได้แก่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมสวัสดิการ

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตรวจรับรองไฟฟ้า
ตามแบบกรมโรงงาน

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

ออกรายงาน
รับรองโดยนิติบุคคล และ วิศวกรที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

ติดต่อสอบถาม / บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน